what-is-design-thinking

تفکر طراحی چیست؟ + چرا بین طراحان حرفه ای محبوب است؟!

به جرعــــت میتوان گفت که یکی از مهـــــم ترین موضوع هایی که میتوان در حوزه طراحی درباره آن گفنگو، تحقیق و تجربه کرد. مسئله تفکر طراحی است. خـــــب تفکر طراحی چیسـت؟ در مقاله های دیگر سرپ لنسر درباره تفکر طراحی و مزایای آن صجبت کردیم. اما این مقاله کاملترین آنها درباره تفکر طراحی است. تفکر طراحی دارایی انحصاری طراحان نیست. همه مبتکــــــران بزرگ در ادبیات، هنر، موسیقی، علم، مهندسی و تجارت آن را تمرین کرده اند. بنابـــــراین، چرا آن را تفکر طراحی می نامیم؟ چیـــــزی که تفکر طراحی را متمایــــز می کند. این است که فرآیند های کاری طراحان میتواند به ما کمــــک کند تا به طور سیستماتیک این تکنــــیک های انسان محور را برای حــــل خلاقانه و خلاقـــــانه مشکلات اســـــتخراج کنیم. آموزش دهیم، یاد بگـــــیریم و به کار ببریم. اگر میخواهـــــید نگاه اجـــــمالی تر به طراحی گرافیک داشته باشید، حتما از این صفحه دیدن فرمایید.
برخی از برندهای مطرح جهان مانند اپل، گوگل، سامسونگ و جنرال الکتریک به ســــــــرعت رویکرد طراحی تفکر را پذیرفته اند و تفکر طراحی در دانــــشگـــاه های پیشرو در ســـراســـر جهان از جمله d.school، Stanford، Harvard و MIT تدریس می شود. اما آیا می دانید تفکر طراحی چیســـــت؟ و چرا اینقــــــدر محبوب است؟ در اینجا، ما به تعقیــــــب و گریز می پردازیم و به شما می گوییم که چیست و چرا به آن نیاز است.
تفکر طراحی چیست؟ +چرا بین طراحان حرفه ای محبوب است؟

media_what-is-design-thinking

تفکر طراحی چیــــست؟

تفکر طراحی یک فرآیند تکــــــراری است که از طریق آن به دنبال درک کاربر، به چالــــــش کشیدن مفروضات، و بازتعریف مشــــــکلات در تلاش برای شناسایی استراتژی‌ها و راه‌حل‌های جایگزینی هستیم که ممکن است بلافاصله با سطح درک اولیه ما ظاهر نشوند. در عین حال، طراحی تفکر رویــــــکردی مبتنی بر راه حل برای حل مشکلات ارائه می دهد. این یک روش فکر کردن و انجام دادن و همچنین مجموعه ای از روش های عملی است.
تفکر طراحی در مورد عـــــلاقه عمیق به توسعه درک افــــــرادی است که برای آنها محصولات یا خدمات طراحی می کنیم. این به ما کمک می کند تا متوجه شویم و با کاربر هدف همدلی کنیم. تفکر طراحی به ما در فرآیند پرسیدن سوال کمک می کند: پرسش از مشکل، پرسش از مفروضات، و پرسش از مفاهیم. تفکر طراحی برای پرداخــــــتن به مشکلات تعریف نشده یا ناشناخته، با قالب بندی مجدد مسئله به روش های انسان محور، ایجاد ایده های بسیاری در جلسات طوفان فکری، و اتخاذ یک رویکرد عملی برای نمونه سازی و آزمایــــــش بسیار مفید است. تفکر طراحی همـــــچنین شامل آزمایش مداوم است: طراحی، نمونه ســـــازی، آزمایـــــش و آزمایش مفاهیم و ایده ها.

طراحی مراحـــل تفکر طراحی

امروزه انواع مختلفی از فرآیند تفکر طراحی گرافیک وجود دارد که از ســــــه تا هفت مرحله، مرحــــــله یا حالت دارند. با این حال، همه اشــــــکال تفکر طراحی بسیار شبیه به هم هستند. همه اشکال تفکر طراحی شامل همان اصولی هستند که توسط هربرت سایمون برنده جایزه نوبل در کتاب علوم ترکیبی در سال ۱۹۶۹ توضیح داده شد. در اینجا، مــــــا بر روی مدل پنج مرحله ای ارائه شده توسط موسسه طراحی هاسو بلاتنر در استنفورد تمرکز خواهیم کرد. به عنوان د. مدرسه. ما رویکرد d.school را انتــــــخاب کردیم زیرا آنها در خط مقــــــدم به کارگیری و آموزش تفکر طراحی هستند. طبق گفته دو شول، پنـــــــج مرحله تفکر طراحی به شرح زیر است:
  • همدلی – با کاربران
  • تعریف – نیازهای کاربران، مشکلات و آمار شما
  • ایده – با به چالش کشیدن مفروضات و ایجاد ایده برای راه حل های نوآورانه
  • نمونه اولیه – برای شروع ایجاد راه حل
  • تست – راه حل

design-thinking-proccess

design-thinking-process-infographic-steps-colorful-flow-chart-emphasize-define-ideate-prototype-test
توجه به ایــــــن نکته مهم است که پنج فاز، فاز یا حالت همیشه متــــــوالی نیستند. آنها مجبور نیستند از ترتیب خاصی پیروی کنند و اغلب می توانند به صورت موازی اتفاق بیفتند و اغلب تکرار شوند. با توجه به این، شما نباید مراحل را به عنوان یک فرآیند سلسله مراتبی یا یک فرآیند گام به گام درک کنید. درعوض، باید به آن به‌عنوان یک نمای کلی از حالت‌ها یا مراحلی که به یک پروژه نوآورانه کمک می‌کنند نگاه کنید، نه مراحل متوالی.
برای کمک به درک شما از تفکر طراحی، ما این فرآیند را به پنج مرحله یا حــــــالت تقسیم کرده ایم که عبــــــارتند از: ۱. همدلی، ۲. تعریف، ۳. تصور، ۴. نمونه اولیه، و ۵. تست. چیزی که Design Thinking را متمایز می کند این است که فرآیندهای کاری طراحان می تواند به ما کمک کند که به طور سیســـــــتماتیک این تکنیک های انسان محور را در حل خلاقانه و خلاقانه مشکلات استخراج، آموزش دهیم، یاد بگیریم و به کار ببریم.
در طرح های ما، در تجارت ما، در کشــــــورهایمان (و در نهایت، اگر همه چیز خـــــوب پیش برود، به چه چیزی هنوز) در زندگی ما. با این حال، هنرمند بزرگی مانند آگوست رودن، که در اصل این مجسمه معروف به نام های “متفکر” و “لو پنسور” را خلــــــق کرد، به احـــــتمال زیـــــاد از همان فرآیندهای نوآورانه در آثار هنری خود استفاده کرد. به هـــــمین ترتیب، همه نوآوران بزرگ در ادبیات، هنر، موسیقی، علم، مهندسی و تجارت به آن عمل کرده اند و هنــــــوز هم عمل می کنند.
تفکر طراحی چیست؟ +چرا بین طراحان حرفه ای محبوب است؟
what-is-design-thinking-ve34234324

مشکل الگوهای ذاتی در تفکر

گاهی اوقات، ســـــاده ترین راه برای درک چیزهای ناملموس، مانند تفکر طراحی، این اســـــت که بفهمیم چه چیزی ناملموس است.
انسان‌ها به طور طبیعی الگوهای فکــــــری مشابه فعالیت‌های تکراری و دانش عمومی را ایجاد می‌کنند. اینـــــها به ما کمک می کنند تا به سرعت همان اقدامات و دانش را در موقعیت های مشابه یا آشنا به کار ببریم، اما همچنین این قدرت را دارند که ما را از ایجاد سریع و آسان راه های جدید دیدن، درک و حل مشـــــکلات بازدارند. این الگــــــوهای فکری اغـــــلب به عنوان طرحواره‌ها نامیده می‌شوند، که مجموعه‌ای سازمان‌یافته از اطلاعات و روابط بین اشیا، اعمال و ایده‌ها هستند که تحریک می‌شوند و زمانی که با محرک‌های محیطی خاصـــــی مواجه می‌شویم در ذهن انسان شروع به اجرا می‌کنند. یک نمودار می تواند حاوی حجم عظیمی از اطلاعات باشد.
به عنوان مثال، ما یک نمودار سگ داریم که شامل داشتن چهار پا، خز، دندان های تیز، دم، پنجه ها و بسیاری ویژگی های ملموس دیگر است. وقـــــتی محـــــرک‌های محیـــــطی با این طرح‌واره مطابقت دارند – حتی زمانی که یک پیوند ضعیف یا فقط چند ویژگی وجود دارد – همان الگـــــوی فکری به ذهن متبادر می‌شود. از آنجایی که این طرح‌واره‌ها به‌طور خـــــودکار تحریک می‌شوند، این می‌تواند مانع از برداشت مناسب‌تر از موقعیت شود یا ما را از دیدن یک مشــــــکل به گونه‌ای که ما را قادر به داشــــــتن یک استراتژی حل مسئله جدید می‌کند، باز دارد. حــــــل نوآورانه مسئله به عنوان “تفکر خارج از چارچوب” نیز شــــــناخته می شود.
تفکر طراحی چیست؟ +چرا بین طراحان حرفه ای محبوب است؟

مثالـــــی از حل مسئله: ذهــــن گرفتار VS. ذهن آماده

تفکر خارج از چارچوب می تواند راه حلی نوآورانه برای یک مشکل چسبنده ارائه دهد. با این حال، تفکر خارج از چارچوب می تواند یک چالش واقعی باشد زیرا ما به طور طبیعی الگوهای فکری را در امتداد خطوط فعالیت های تکراری و دانشی که معمولاً به آن دسترسی داریم ایجاد می کنیم.
چند سال پیش تصادفی رخ داد که در آن راننده کامیون قصد داشت از زیر یک پل کم ارتفاع عبور کند. اما او شکست خورد و کامیون محکم زیر پل قرار گرفت. راننده قادر به ادامه رانندگی یا معکوس کردن نبود.
داستان از این قرار است که وقتی کامیون متوقف شد، مشکلات ترافیکی گسترده ای ایجاد کرد، که باعث شد تا پرسنل اورژانس، مهندسان، آتش نشانان و رانندگان کامیون راه حل های مختلفی برای بیرون کشیدن وسیله نقلیه گیر افتاده اندیشیده و مذاکره کنند.
کارگران اورژانس در حال بحث بودند که آیا قطعاتی از کامیون را از بین ببرند یا قطعاتی از پل را برش دهند. هر کدام در مورد راه حلی صحبت کردند که با سطح تخصص خود مناسب بود.
کودکی که از کنارش رد می‌شد و مشاجره‌های داغ را تماشا می‌کرد، به کامیون، به پل نگاه کرد، سپس به جاده نگاه کرد و با ناراحتی گفت: “چرا نمی‌گذاری هوا از لاستیک‌ها خارج شود؟” در کمال شگفتی همه متخصصان و کارشناسانی که سعی در حل این مشکل دارند.
هنگامی که محلول مورد آزمایش قرار گرفت، کامیون توانست به راحتی رانندگی کند و تنها در تلاش اولیه برای عبور از زیر پل آسیب دید. داستان نماد مبارزاتی است که ما با آن روبرو هستیم، جایی که بدیهی ترین راه حل ها به دلیل محدودیت های خود تحمیلی که در آن عمل می کنیم، اغلب سخت ترین راه حل ها هستند.
what-is-design-thinking-515386875ec5
تفکر طراحی چیست؟ +چرا بین طراحان حرفه ای محبوب است؟
اغلب برای ما انسان ها دشوار است که مفروضات و دانش روزمره خود را به چالش بکشیم، زیرا بر ساختن الگوهای فکری تکیه می کنیم تا مجبور نباشیم هر بار همه چیز را از ابتدا یاد بگیریم. ما به انجام عملیات روزانه کم و بیش به صورت ناخودآگاه وابسته هستیم – مثلاً وقتی صبح از خواب بیدار می شویم و غذا می خوریم، راه می رویم و می خوانیم – اما همچنین زمانی که چالش ها را در محل کار و زندگی خصوصی خود ارزیابی می کنیم. به طور خاص، متخصصان و متخصصان بر الگوهای تثبیت شده تفکر خود تکیه می کنند و برای متخصصان می تواند دشوار باشد که دانش خود را زیر سوال ببرند.

قدرت داســــــتان سازی

چرا این داستان را برای شما تعریف کردیم؟ داستان سرایی می تواند به ما کمک کند فرصت ها، ایده ها و راه حل ها را الهام بخشیم. داستان ها حول افراد واقعی و زندگی آنها قاب می شود. داستان ها مهم هستند، زیرا آنها گزارش رویدادهای خاص هستند، نه اظهارات کلی. آنها جزئیات خاصی را در اختیار ما قرار می دهند که به ما کمک می کند راه حل هایی برای مشکلات خاص تصور کنیم. در حالی که در حال انجام آن هستیم، لطفاً این ویدیوی ۱ دقیقه‌ای را تماشا کنید تا به شما کمک کند تا بفهمید تفکر طراحی چیست.
تفکر طراحی اغلب به عنوان “تفکر خارج از چارچوب” شناخته می شود. این بچه به ما نشان می دهد که چرا مهم است که فرضیات خود را به چالش بکشیم و راه های جدیدی برای حل مشکلات خود پیدا کنیم.
what-is-design-thinking-CIO_open source_2

تفکر طراحی یا تفــــــکر خارج از چارچوب

تفکر طراحی اغلب به عنوان “تفکر خارج از چارچوب” شناخته می شود، زیرا طراحان تلاش می کنند تا روش های جدیدی برای تفکر ایجاد کنند که به جریان اصلی یا روش های رایج حل مسئله پایبند نباشد.
تفکر طراحی چیست؟ +چرا بین طراحان حرفه ای محبوب است؟
ماهیت تفکر طراحی، هدف بهبود محصولات با تجزیه و تحلیل و درک نحوه تعامل کاربران با محصولات و بررسی شرایطی است که در آن کار میکنند. در قلب طراحی تفکر نیز علاقه و توانایی پرسیدن سؤالات مهم و به چالش کشیدن فرضیات نهفته است. یکی از عناصر تفکر خارج از چارچوب این است که مفروضات قبلی را جعل کنیم. یعنی امکان اثبات درستی یا نبودن آنها. هنگامی که شرایط مشکل را مورد سوال و بررسی قرار می دهیم، فرآیند یافتن راه حل به ما کمک می کند تا ایده هایی تولید کنیم که منعکس کننده محدودیت ها و جنبه های واقعی آن مشکل خاص باشد.
تفکر طراحی راهی به ما می دهد تا کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم. آن‌ها به ما کمک می‌کنند تا نوع صحیح تحقیق، مدل‌سازی و آزمایش محصولات و خدمات خود را انجام دهیم تا راه‌های جدیدی برای بهبود محصول، خدمات یا طراحی خود را آشکار کنیم.
what-is-design-thinking-f7c207bbe7747f5b9b36dec8d
پیرمرد بزرگ تجربه کاربری، دان نورمن، که اصطلاح UX را نیز ابداع کرد، توضیح می دهد که تفکر طراحی چیست و چه چیزی آن را متمایز می کند:
هر چه بیشتر در مورد ماهیت طراحی فکر می کنم و در برخوردهای اخیرم با مهندسان، کارآفرینان و دیگرانی که کورکورانه مشکلاتی را که فکر می کردند بدون سوال یا مطالعه بیشتر با آنها روبرو شده اند حل کرده اند، بیشتر متوجه شدم که این افراد می توانند سود ببرند. طراحان بسیاری از روش‌ها را توسعه داده‌اند. یکی از تکنیک‌های اجتناب از گرفتار شدن در راه حل، بسیار آسان است. آنها مسئله اصلی را به عنوان یک گزاره، نه به عنوان یک بیانیه نهایی، در نظر می‌گیرند و سپس به طور گسترده در مورد مسائل واقعی فکر می‌کنند. پشت این بیانیه مشکل هستند (مثلاً استفاده از رویکرد “پنج علت” برای رسیدن به دلایل اصلی). همه اینها به این دلیل است که فرآیند تکراری و جامع است.
طراحان در مقابل وسوسه پرش فوری به یک راه حل برای مشکل مذکور مقاومت می کنند. در عوض، آنها هزینه می کنند. ابتدا مشکل اصلی (هسته ای) را شناسایی می کنند که باید به آن پرداخته شود. آنها تا زمانی که مشکل واقعی را شناسایی نکرده باشند به دنبال راه حل نیستند و حتی پس از آن نیز به جای حل این مشکل، از فکر کردن به طیف وسیعی از مشکلات خودداری می کنند. تنها در این صورت است که آنها در نهایت در مورد پیشنهاد خود ملاقات خواهند کرد.
دان نورمن، بازاندیشی در تفکر طراحی

تفکر طراحی یک ابـــــــزار ضروری و روش سوم است

فرآیند طراحی اغلب شامل چندین گروه مختلف از افراد در بخش های مختلف می شود. به همین دلیل، توسعه، طبقه بندی و سازماندهی ایده ها و راه حل های مشکل می تواند چالش برانگیز باشد. یکی از راه‌های حفظ پروژه طراحی و سازماندهی ایده‌های کلیدی، استفاده از رویکرد تفکر طراحی است.
تیم براون، مدیر عامل شرکت محبوب نوآوری و طراحی IDEO، در کتاب موفق خود Change by Design توضیح می دهد که تفکر طراحی به شدت بر ایجاد درک جامع و همدلانه از مشکلاتی که افراد با آن روبرو هستند متکی است و شامل مفاهیم مبهم یا ذهنی است. طبیعتی مانند احساسات، نیازها، انگیزه ها و محرک های رفتار. این تنها با رویکرد علمی در تضاد است، جایی که فاصله بیشتری در فرآیند درک و آزمایش نیازها و احساسات کاربر وجود دارد – به عنوان مثال، از طریق تحقیقات کمی. تیم براون تفکر طراحی را به عنوان روش سوم خلاصه می‌کند: تفکر طراحی اساساً یک رویکرد حل مسئله است که در زمینه طراحی متبلور شده است، که یک دیدگاه جامع کاربر محور را با تحقیقات منطقی و تحلیلی برای ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه ترکیب می‌کند.
“تفکر طراحی از توانایی‌هایی بهره می‌برد که همه ما داریم، اما شیوه‌های سنتی‌تر حل مسئله نادیده گرفته می‌شوند. این نه تنها انسان محور است، بلکه به خودی خود عمیقاً انسانی است. تفکر طراحی به توانایی ما برای شهود بودن و تشخیص الگوها بستگی دارد. و برای ساختن ایده هایی که دارای معنای عاطفی و همچنین کارکردهایی باشد، برای بیان خود در رسانه های غیر از کلمات یا نمادها. او یک رویکرد یکپارچه را در قلب فرآیند طراحی پیشنهاد می کند.» روش سوم.
تفکر طراحی چیست؟ +چرا بین طراحان حرفه ای محبوب است؟
what-is-design-thinking-f4583495723495

علم و عقــــــــــلانیت در تفکر طراحی

برخی از فعالیت های علمی شامل تجزیه و تحلیل نحوه تعامل کاربران با محصولات و بررسی شرایطی است که در آن کار می کنند: تحقیق در مورد نیازهای کاربر، جمع آوری تجربیات از پروژه های گذشته، در نظر گرفتن شرایط فعلی و آینده برای محصول، آزمایش پارامترهای مشکل، و آزمایش کاربرد عملی راه حل های جایگزین برای مشکلات برخلاف رویکرد صرفاً علمی، که در آن اکثر ویژگی‌ها و ویژگی‌های یک مسئله برای رسیدن به راه‌حلی برای مشکل مورد آزمایش قرار می‌گیرند، تحقیقات تفکر طراحی شامل عناصر مبهم مسئله برای آشکار کردن پارامترهای ناشناخته قبلی و آشکار کردن استراتژی‌های جایگزین است.
پس از رسیدن به چندین راه حل بالقوه برای مشکلات، فرآیند انتخاب بر عقلانیت استوار است. طراحان تشویق می شوند تا این راه حل های مشکل را تجزیه و تحلیل و جعل کنند تا بتوانند بهترین گزینه موجود را برای هر مشکل یا مانع شناسایی شده در هر مرحله از فرآیند طراحی ارائه دهند.
کلینت رانج گفت، با در نظر گرفتن این موضوع، شاید صحیح تر باشد که بگوییم تفکر طراحی به معنای تفکر خارج از چارچوب نیست، بلکه در لبه، گوشه، فلپ و زیر بارکد آن است.
کلینت رانج موسس و مدیر عامل Archrival، یک آژانس بازاریابی جوانان ممتاز، و استادیار دانشگاه نبراسکا-لینکلن است.

با درک همــــــه جانبه انسان، ایده ها و راه حل های خلاقانه ایجاد کنید

تفکر طراحی با پایه ای محکم در علم و عقلانیت به دنبال ایجاد درک جامع و احساسی از مشکلاتی است که افراد با آن روبرو هستند. تفکر طراحی تلاش می کند با انسان ها همدلی کند. این شامل مفاهیمی می شود که ماهیت مبهم یا ذهنی دارند مانند احساسات، نیازها، انگیزه ها و انگیزه های رفتار. ماهیت مولد ایده‌ها و راه‌حل‌ها در تفکر طراحی به این معنی است که این رویکرد معمولاً حساس‌تر است و به زمینه‌ای که کاربران در آن کار می‌کنند و مشکلات و موانعی که ممکن است هنگام تعامل با یک محصول با آن‌ها مواجه شوند، مربوط می‌شود. مؤلفه خلاق تفکر طراحی در روش‌های مورد استفاده برای ایجاد راه‌حل برای مشکلات و بینش نسبت به اقدامات، اقدامات و ایده‌های کاربران واقعی یافت می‌شود.
تفکر طراحی چیست؟ +چرا بین طراحان حرفه ای محبوب است؟

تفکر طراحــــــی یک فرآیند تکراری و غیر خطی است

تفکر طراحی یک فرآیند تکراری و غیر خطی است. این به سادگی به این معنی است که تیم طراحی دائماً از یافته های خود برای بررسی، پرسیدن سؤال و بهبود فرضیات، درک و نتایج اولیه استفاده می کند. یافته‌های مرحله نهایی فرآیند کار اولیه به درک ما از مشکل کمک می‌کند. به ما کمک می‌کند تا معیارهای مشکل را تعریف کنیم. ما را قادر می‌سازد تا مشکل را دوباره تعریف کنیم و شاید مهم‌تر از همه، بینش جدیدی در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم هر جایگزینی را ببینیم. راه حل هایی که ممکن است در سطح درک قبلی ما در دسترس نبوده باشند.

تفکر طراحی بــــــرای همه

تیم براون همچنین تاکید می کند که تکنیک های تفکر طراحی و استراتژی های طراحی متعلق به هر سطحی از کسب و کار است. تفکر طراحی نه تنها برای طراحان، بلکه برای کارمندان خلاق، مترجمان آزاد و رهبرانی است. که به دنبال القای تفکر طراحی در هر سطحی از سازمان، محصول یا خدمات هستند تا جایگزین‌های جدیدی برای تجارت و جامعه پیدا کنند.
تفکر طراحی با مهارت‌هایی آغاز می‌شود که طراحان طی دهه‌های متمادی در تلاش خود برای تطبیق نیازهای انسانی با منابع فنی موجود در محدودیت‌های عملی کسب‌وکار آموخته‌اند. طراحان با آمیختن آنچه که از دیدگاه انسانی مطلوب است با آنچه از نظر فنی امکان پذیر است و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است، توانسته اند محصولاتی را ایجاد کنند که ما امروز از آن لذت می بریم. Design Thinking قدم بعدی را برمی‌دارد، یعنی قرار دادن این ابزارها در دست افرادی که ممکن است هرگز خود را طراح تصور نکرده‌اند و آنها را برای مجموعه‌ای از مشکلات بزرگ‌تر به کار ببرند.
– تیم براون، تغییر با طراحی، مقدمه
تفکر طراحی چیست؟ +چرا بین طراحان حرفه ای محبوب است؟
تفکر طراحی اساساً یک رویکرد حل مسئله است که در زمینه طراحی متبلور شده است که دیدگاه کاربر محور را با تحقیقات منطقی و تحلیلی برای ایجاد راه حل های نوآورانه ترکیب می کند.

نتیجه گـــــــیری

تفکر طراحی اساساً یک رویکرد حل مسئله خاص برای طراحی است که شامل ارزیابی جنبه های شناخته شده یک مشکل و شناسایی مبهم ترین یا حاشیه ای ترین عواملی است که به شرایط مشکل کمک میکند. این در تضاد با رویکرد علمی تر است که در آن جنبه های مشخص و شناخته شده یک راه حل آزمایش می شود. تفکر طراحی فرآیندی تکراری است که در آن دانش به طور مداوم مورد پرسش قرار می گیرد و به دست می آید تا بتواند در تلاش برای شناسایی راهبردها و راه حل های جایگزین که ممکن است بلافاصله با سطح درک اولیه ما ظاهر نشوند، یک مشکل را دوباره تعریف کنیم.
تفکر طراحی اغلب به عنوان «تفکر خارج از چارچوب، که در آن طراحان تلاش می‌کنند تا روش‌های جدید تفکری را توسعه دهند که به جریان اصلی یا متداول‌تر روش‌های حل مسئله پایبند نیست، درست مانند هنرمندان» گفته می‌شود. قصد دارد محصولات را با تجزیه و تحلیل نحوه تعامل کاربران با آن و بررسی شرایطی که در آن کار می‌کند، بهبود بخشد. تفکر طراحی راهی به ما می‌دهد تا کمی آن را بررسی کنیم تا راه‌هایی برای بهبود تجربیات کاربر کشف کنیم.
“برچسب “تفکر طراحی” یک افسانه نیست، بلکه توصیفی از به کارگیری یک فرآیند طراحی آزموده شده برای چالش ها و فرصت های جدید است. که توسط افراد هر دو مورد استفاده قرار می گیرد.
تفکر طراحی چیست؟ +چرا بین طراحان حرفه ای محبوب است؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *